BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ARCHITEKTŲ RŪMŲ
ĮSTATYMAS

2006 m. lapkričio 21 d. Nr. X-914
Vilnius

PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
1. Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos architektų rūmų (toliau - Rūmai) steigimą, funkcijas, veiklą ir valdymą.
2. Rūmų steigimo tikslas - užtikrinti architektūrinės veiklos skaidrumą, projektavimo darbų kokybę, rūpintis architektų atestavimo, kvalifikacijos pripažinimo ir profesinės kvalifikacijos kėlimo, profesinės veiklos stebėsenos klausimais, dalyvauti ekspertu teismuose ir kitose institucijose architektų profesinės veiklos klausimais, spręsti kitus su architektūra ir urbanistika susijusius klausimus.
3. Šio įstatymo nuostatos yra suderintos su priede pateiktu Europos Sąjungos teisės aktu.

2 straipsnis. Rūmų teisinis statusas
1. Rūmai - pagal šį įstatymą ir Asociacijų įstatymą įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas - tenkinti ir ginti su architektūra ir urbanistika susijusius viešuosius interesus. Rūmų, kaip juridinio asmens, teisinė forma yra asociacija.
2. Rūmai turi savo sąskaitas banke.
3. Rūmų buveinė yra Lietuvos Respublikoje, Vilniuje.
4. Rūmai savo veikloje vadovaujasi savo įstatais - Rūmų statutu, Asociacijų įstatymu, Civiliniu kodeksu, šiuo ir kitais įstatymais, kitais teisės aktais.

ANTRASIS SKIRSNIS
RŪMŲ VEIKLA

3 straipsnis. Rūmų funkcijos ir teisės
1. Rūmai atlieka šias funkcijas:
1) Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atestuoja architektus, sprendžia užsienio architektų diplomų pripažinimo ir kitus klausimus, susijusius su leidimu verstis architekto profesine veikla Lietuvoje bei išvykimu dirbti į kitą valstybę, atlieka kitas su šiais klausimais susijusias funkcijas ir pareigas;
2) Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka tvarko atestuotų architektų sąrašą;
3) profesinės etikos kodekse nustato architektų profesinės etikos taisykles ir prižiūri, kaip jų laikomasi;
4) vykdo architektūrinės veiklos stebėseną;
5) organizuoja Rūmų narių kvalifikacijos kėlimą;
6) atlieka eksperto funkcijas architektūros, miestų planavimo ir teritorijų planavimo klausimais;
7) rengia teisės aktų, reglamentuojančių architektūrinę, urbanistinę ir teritorijų planavimo veiklą, projektus;
8) atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
2. Rūmai turi teisę:
1) atstovauti savo narių profesiniams interesams ir juos ginti;
2) teikti pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų keitimo;
3) dalyvauti sprendžiant architektų ir miestų planuotojų formaliojo ir neformaliojo švietimo klausimus;
4) dalyvauti sprendžiant architektūrinės veiklos gerinimo klausimus;
5) organizuoti visuomenės švietimą;
6) bendradarbiauti su valstybės, savivaldos institucijomis, kūrybinėmis, profesinėmis ir kitomis šalies bei užsienio organizacijomis;
7) nagrinėti kliento ir architekto ar architektų tarpusavio nesutarimus dėl profesinės etikos;
8) savo funkcijoms atlikti samdyti ekspertus, sudaryti laikinas darbo grupes, komisijas, kitus organus;
9) verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jų veiklos tikslais;
10) steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse. Rūmų filialų ar atstovybių funkcijos ir uždaviniai nustatomi Rūmų statute;
11) dalyvauti ekspertu architektų profesinės veiklos klausimais teismuose ir kitose institucijose;
12) įgyvendinti kitas Rūmų statute numatytas teises.

4 straipsnis. Rūmų nariai, jų teisės ir pareigos
1. Nuolatiniais Rūmų nariais gali būti Lietuvoje atestuoti ir nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys architektai, taip pat architektai, atestuoti ir gyvenantys kitose Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybėse.
2. Laikinaisiais Rūmų nariais gali būti šio straipsnio 1 dalyje nenurodytų užsienio valstybių piliečiai, turintys teisę verstis architekto praktika, projektuojantys Lietuvos Respublikoje, tačiau nuolat Lietuvoje negyvenantys.
3. Specialiaisiais Rūmų nariais gali būti asmenys, savo darbais prisidėję prie architektūros mokslo ar architektūrinės veiklos plėtros.
4. Narystės Rūmuose sąlygos ir tvarka (įstojimas, narystės sustabdymas, išstojimas, pašalinimas ir kita) numatomi Rūmų statute.
5. Rūmų nariai turi teisę:
1) dalyvauti Rūmų veikloje, teikti pastabas ir pasiūlymus dėl Rūmų veiklos;
2) rinkti ir būti išrinkti į Rūmų organus;
3) naudotis Rūmų teisinėmis ir kitokiomis paslaugomis;
4) gauti informaciją apie Rūmų veiklą;
5) apskųsti teismui Rūmų valdymo ir kitų organų sprendimus;
6) įgyvendinti kitas Rūmų statute numatytas teises.
6. Rūmų narys privalo:
1) laikytis Rūmų statuto, profesinės etikos kodekso nuostatų;
2) mokėti nario mokestį;
3) vykdyti privalomus Rūmų valdymo ar kitų organų nurodymus;
4) teikti informaciją apie savo, kaip architekto, veiklą, kaip yra numatyta Rūmų statute;
5) vykdyti kitas pareigas, kurias nustato Rūmų statutas.
7. Visi Rūmų nariai dalyvaudami Rūmų veikloje turi lygias teises.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
RŪMŲ STATUTAS

5 straipsnis. Rūmų statutas (toliau - Statutas)
1. Statutas yra dokumentas, kuriuo Rūmai vadovaujasi savo veikloje.
2. Statute turi būti nurodyta:
1) Rūmų pavadinimas;
2) teisinė forma;
3) Rūmų buveinė (adresas);
4) veiklos tikslai ir uždaviniai;
5) Rūmų narių teisės ir pareigos;
6) Rūmų narių susirinkimo sušaukimo tvarka;
7) Rūmų narių susirinkimo sprendimų priėmimo tvarka;
8) Rūmų valdymo struktūra, Rūmų organų kompetencija, laikotarpis, kuriam jie sudaromi, jų sudarymo ir atšaukimo, sprendimų priėmimo tvarka;
9) profesinės etikos kodekso priėmimo ir keitimo tvarka;
10) Rūmų filialų ir atstovybių funkcijos ir uždaviniai, jų steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka;
11) architektų atestavimo vidaus tvarka;
12) ekspertinių išvadų architektų profesinės veiklos ir profesinės etikos klausimais rengimo, nagrinėjimo, priėmimo ir teikimo tvarka;
13) drausmės bylų dėl profesinės etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimo tvarka;
14) Rūmų nario mokesčio mokėjimo tvarka;
15) Rūmų lėšų naudojimo bei Rūmų veiklos kontrolės tvarka;
16) dokumentų ir kitos informacijos apie Rūmų veiklą pateikimo nariams tvarka;
17) informacijos apie Rūmų veiklą pateikimo visuomenei tvarka, leidinys, kuriame skelbiama vieša informacija;
18 ) Statuto keitimo tvarka.
3. Statute gali būti ir kitų įstatymams neprieštaraujančių nuostatų.

PENKTASIS SKIRSNIS
RŪMŲ ORGANAI

6 straipsnis. Rūmų organai
1. Rūmų organai yra:
1) Rūmų narių susirinkimas;
2) Rūmų taryba;
3) Rūmų vadovas - Rūmų pirmininkas;
4) architektų profesinio atestavimo komisija;
5) profesinės etikos taryba;
6) Rūmų revizijos komisija.
2. Statute gali būti numatyti ir kiti Rūmų organai, veikiantys pagal jų patvirtintus veiklos nuostatus.

7 straipsnis. Rūmų narių susirinkimas
1. Rūmų narių susirinkimas yra aukščiausiasis Rūmų organas.
2. Rūmų narių susirinkimas turi teisę:
1) keisti Rūmų statutą;
2) priimti ir keisti profesinės etikos kodeksą;
3) nustatyti Rūmų nario mokesčio dydį;
4) rinkti Rūmų tarybą;
5) rinkti ir atleisti Rūmų vadovą - Rūmų pirmininką, nustatyti jo darbo sutarties būtinąsias ir privalomas sąlygas (darbo funkcijas ir darbo apmokėjimą). Kitas darbo sutarties su Rūmų pirmininku sąlygas nustato, darbo sutarties sudarymą ir nutraukimą įformina Rūmų narių susirinkimo įgaliotas asmuo;
6) siūlyti atstovus į architektų profesinio atestavimo komisiją, sudaryti profesinės etikos tarybą, revizijos komisiją, kitus Rūmų organus, numatytus Rūmų statute;
7) tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę.
3. Rūmų narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Rūmų nariai. Vienas narys Rūmų narių susirinkime turi vieną balsą.
4. Rūmų narių susirinkimas šaukiamas Statuto nustatyta tvarka.

8 straipsnis. Rūmų taryba
1. Rūmų taryba yra Rūmų valdymo organas.
2. Rūmų tarybą renka Rūmų narių susirinkimas. Rūmų tarybos sudėtį, jos narių rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato Statutas.
3. Be Civilinio kodekso ir Asociacijų įstatymo valdymo organui priskirtų funkcijų, Rūmų taryba:
1) šaukia Rūmų narių susirinkimą;
2) priima sprendimus dėl asmens įrašymo į Rūmų narių sąrašą ir išbraukimo iš jo, tvarko Rūmų narių sąrašą, iš tarybos narių renka Rūmų tarybos pirmininką;
3) užtikrina informacijos apie Rūmų veiklą viešumą ir prieinamumą;
4) nustato Rūmų narių kvalifikacijos kėlimo tvarką;
5) nustato nario mokesčio mokėjimo tvarką;
6) tvirtina Rūmų revizijos komisijos darbo tvarkos nuostatus.
4. Rūmų taryba turi teisę:
1) gauti iš Rūmų narių informaciją, susijusią su jų, kaip architektų, praktika;
2) dalyvauti rengiant teisės aktų, reglamentuojančių architektų veiklą, projektus.
5. Rūmų taryba gali turėti ir kitų Rūmų statute nustatytų funkcijų ir teisių.

9 straipsnis. Rūmų vadovas - Rūmų pirmininkas
1. Rūmų vadovas - Rūmų pirmininkas (toliau - Rūmų pirmininkas) yra Rūmų valdymo organas, renkamas Rūmų narių susirinkimo.
2. Rūmų pirmininkas:
1) organizuoja juridinio asmens veiklą;
2) šaukia ir organizuoja Rūmų narių susirinkimą;
3) priima ir atleidžia iš darbo Rūmų darbuotojus;
4) atstovauja Rūmams santykiuose su kitais asmenimis ir sudaro su jais sutartis;
5) įstatymų nustatyta tvarka teikia duomenis Juridinių asmenų registrui ir pranešimus Rūmų nariams apie esminius įvykius, užtikrina informacijos apie Rūmų veiklą viešumą ir prieinamumą;
6) organizuoja Rūmų narių kvalifikacijos kėlimą.
3. Rūmų pirmininkas turi teisę:
1) gauti iš Rūmų narių informaciją, susijusią su Rūmų veikla;
2) dalyvauti rengiant teisės aktų, reglamentuojančių architektų profesinę veiklą, projektus;
3) kitas Rūmų statute nurodytas teises.
4. Rūmų pirmininkas gali turėti kitų Rūmų statute nustatytų funkcijų ir teisių.

10 straipsnis. Rūmų profesinės etikos taryba
Rūmų profesinės etikos taryba yra Rūmų organas, kuris, vadovaudamasis šiuo įstatymu, Rūmų statutu, architektų profesinės etikos kodeksu ir savo veiklos nuostatais, nagrinėja Rūmų narių drausmės bylas dėl architektų profesinės veiklos etikos kodekso pažeidimų.

11 straipsnis. Architektų profesinio atestavimo komisija
1. Architektų profesinio atestavimo komisija yra Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka iš Vyriausybės įgaliotos institucijos ir Rūmų narių atstovų sudaryta nuolatinė komisija. Ši komisija Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atestuoja architektus, sustabdo atestatų galiojimą arba juos panaikina.
2. Architektų profesinio atestavimo komisija kasmet iki balandžio 1 dienos Vyriausybės įgaliotai institucijai pateikia darbo ataskaitą.

12 straipsnis. Rūmų revizijos komisija
1. Rūmų revizijos komisija yra Rūmų kontrolės organas. Ją iš Rūmų narių renka Rūmų narių susirinkimas.
2. Rūmų revizijos komisija:
1) kontroliuoja Rūmų finansinę veiklą;
2) kontroliuoja teritorinių skyrių finansinę veiklą;
3) tikrina Rūmų finansinės veiklos ataskaitas ir teikia išvadas Rūmų narių susirinkimui;
4) atlieka kitas šiame įstatyme ir Rūmų statute nustatytas funkcijas.
3. Rūmų revizijos komisijos darbo tvarką nustato Rūmų tarybos patvirtinti nuostatai.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS
RŪMŲ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ, TURTAS IR PAJAMOS

13 straipsnis. Rūmų buhalterinė apskaita, finansinė atskaitomybė ir auditas
1. Rūmų buhalterinę apskaitą, jos organizavimą, tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.
2. Rūmų auditas atliekamas, kai Rūmų narių susirinkimas priima sprendimą jį atlikti ir išrenka audito įmonę. Auditas atliekamas teisės aktų, reglamentuojančių auditą, nustatytais atvejais ir tvarka.

14 straipsnis. Rūmų veiklos ataskaita
1. Rūmų pirmininkas turi parengti ir pateikti Rūmų narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša.
2. Rūmų veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
1) informacija apie Rūmų veiklą įgyvendinant nustatytus veiklos tikslus;
2) gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus;
3) informacija apie įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus;
4) išlaidos per finansinius metus;
5) darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.
3. Veiklos ataskaitoje gali būti ir kita Rūmų narių susirinkimo nustatyta informacija.

15 straipsnis. Rūmų turtas ir pajamų šaltiniai
1. Rūmams nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrenginiai ir kitas jų Statute numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas iš šio straipsnio 2 dalyje nustatytų pajamų šaltinių.
2. Rūmų pajamų šaltiniai:
1) nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
2) gali būti valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšos, skirtos specialiosioms programoms vykdyti;
3) fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
4) palikimai, pagal testamentą tenkantys Rūmams;
5) kredito įstaigų palūkanos, mokamos už tose įstaigose saugomas lėšas;
6) kitos teisėtai gautos lėšos.

16 straipsnis. Rūmų pelno naudojimas
Rūmų gautas pelnas naudojamas jų Statute nustatytiems veiklos tikslams siekti.

SEPTINTASIS SKIRSNIS
RŪMŲ REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

17 straipsnis. Rūmų reorganizavimas ir likvidavimas
Rūmai reorganizuojami ar likviduojami įstatymų nustatyta tvarka.

AŠTUNTASIS SKIRSNIS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18 straipsnis. Rūmų steigimas
1. Rūmai steigiami Rūmų steigiamajame susirinkime. Rūmų steigėjais ir steigiamojo susirinkimo dalyviais gali būti tik atestuoti architektai.
2. Rūmų steigiamąjį susirinkimą sušaukia Lietuvos architektų sąjunga. Rūmų steigiamajam susirinkimui pirmininkauja Lietuvos architektų sąjungos pirmininkas. Rūmų statuto projektą iki steigiamojo susirinkimo turi parengti ir pasirašyti visi steigėjai. Rūmų steigėjai sudaro ir pasirašo Rūmų steigimo sutartį.
3. Lietuvos architektų sąjungos pirmininkas ne vėliau kaip prieš mėnesį iki Rūmų steigiamojo susirinkimo dienos „Valstybės žinių” priede „Informaciniai pranešimai” ir kitose visuomenės informavimo priemonėse praneša Rūmų steigiamojo susirinkimo datą, laiką ir vietą, taip pat paskelbia steigėjų parengtą ir pasirašytą Rūmų statuto projektą.
4. Rūmų steigiamojo susirinkimo kvorumą sudaro tiek narių, kiek susirenka į šį susirinkimą.
5. Rūmų steigiamajame susirinkime priimamas Rūmų statutas, išrenkamas Rūmų vadovas - Rūmų pirmininkas, kiti Statute numatyti Rūmų organai.
6. Jeigu Rūmų steigiamojo susirinkimo metu Statutas nepatvirtinamas, per 30 dienų turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas.

19 straipsnis. Pasiūlymas Vyriausybei
Pasiūlyti Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai parengti ir patvirtinti šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

Rodyk draugams

Lietuvos Architektų Rūmų statuto projektas

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMŲ STATUTO PROJEKTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos architektų rūmai (toliau - Rūmai) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, savanoriškumo pagrindu vienijantis diplomuotus architektus - fizinius asmenis, atestuotus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
1.2. Rūmai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei šiuo Statutu.
1.3. Rūmai turi savo sąskaitą banke, antspaudą su savo pavadinimu, emblemą ir kitą reikiamą atributiką.
1.4. Rūmai už savo prievoles atsako visu jiems priklausančiu turtu, bet jie neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Rūmų prievoles.
1.5. Rūmų teisinė forma - asociacija.
1.6. Rūmų pavadinimas yra Lietuvos architektų rūmai.
1.7. Rūmų centrinės buveinės adresas: Kalvarijų g. 1, Vilnius, Lietuvos Respublika.
1.8. Rūmų veikla yra neterminuota.
1.9. Rūmų finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

II. RŪMŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1. Rūmų steigimo tikslas - užtikrinti architektūrinės veiklos skaidrumą, projektavimo darbų kokybę.
2.2. Rūpintis architektų atestavimo,kvalifikacijos pripažinimo ir profesinės kvalifikacijos kėlimo, profesinės stebėsenos klausimais.
2.3. Dalyvauti ekspertu teismuose ir kitose institucijose architektų profesinės veiklos klausimais.
2.4. Spręsti kitus su architektūra ir urbanistika susijusius klausimus.
2.5. Rūmai atlieka šias funkcijas:
2.5.1. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atestuoja architektus, sprendžia užsienio architektų diplomų pripažinimo ir kitus klausimus, susijusius su leidimu verstis architekto profesine veikla Lietuvoje bei išvykimu dirbti į kitą valstybę, atlieka kitas su šiais klausimais susijusias funkcijas ir pareigas;
2.5.2. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka tvarko atestuotų architektų sąrašą;
2.5.3. profesinės etikos kodekse nustato architektų profesinės etikos taisykles ir prižiūri, kaip jų laikomasi;
2.5.4. vykdo architektūrinės veiklos stebėseną;
2.5.5. organizuoja Rūmų narių kvalifikacijos kėlimą;
2.5.6. atlieka eksperto funkcijas architektūros, miestų planavimo ir teritorijų planavimo klausimais;
2.5.7. rengia teisės aktų, reglamentuojančių architektūrinę, urbanistinę ir teritorijų planavimo veiklą, projektus;
2.5.8. rūpinasi savo narių profesinės veiklos draudimo klausimais;
2.5.9. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
2.6. Rūmai turi teisę:
2.6.1. atstovauti savo narių profesiniams interesams ir juos ginti;
2.6.2. teikti pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų keitimo;
2.6.3. dalyvauti sprendžiant architektų ir miestų planuotojų formaliojo ir neformaliojo švietimo klausimus;
2.6.4. dalyvauti sprendžiant architektūrinės veiklos gerinimo klausimus;
2.6.5. organizuoti visuomenės švietimą;
2.6.6. bendradarbiauti su valstybės, savivaldos institucijomis, kūrybinėmis, profesinėmis ir kitomis šalies bei užsienio organizacijomis;
2.6.7. nagrinėti kliento ir architekto ar architektų tarpusavio nesutarimus dėl profesinės etikos;
2.6.8. savo funkcijoms atlikti samdyti ekspertus, sudaryti laikinas darbo grupes, komisijas, kitus organus;
2.6.9. verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jų veiklos tikslais;
2.6.10. steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse. Rūmų filialų ar atstovybių funkcijos ir uždaviniai nustatomi Rūmų statute;
2.6.11. dalyvauti ekspertu architektų profesinės veiklos klausimais teismuose ir kitose institucijose;
2.6.12. įgyvendinti kitas Rūmų statute numatytas teises.

III. RŪMŲ NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO,
IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ RŪMŲ TVARKA

3.1. Nuolatiniais Rūmų nariais gali būti Lietuvoje atestuoti ir nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys architektai, taip pat architektai, atestuoti ir gyvenantys kitose Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybėse.
3.2. Laikinaisiais Rūmų nariais gali būti šio straipsnio 1 dalyje nenurodytų užsienio valstybių piliečiai, turintys teisę verstis architekto praktika, projektuojantys Lietuvos Respublikoje, tačiau nuolat Lietuvoje negyvenantys.
3.3. Specialiaisiais Rūmų nariais gali būti asmenys, savo darbais prisidėję prie architektūros mokslo ar architektūrinės veiklos plėtros, savivaldybių vyriausieji architektai.
3.4. Narystės Rūmuose sąlygos ir tvarka (įstojimas, narystės sustabdymas, išstojimas, pašalinimas ir kita) numatomi Rūmų statute.
3.4.1. Narystės suteikimas ir nutraukimas:
3.4.1.1. Nuolatinė narystė Rūmuose prasideda suteikus kvalifikacijos atestatą ir nutraukiama nepratęsus kvalifikacijos atestato galiojimo termino arba jį panaikinus.
3.4.2. Laikinoji narystė prasideda, kai asmuo yra įtraukiamas į laikinųjų narių sąrašą ir baigiasi:
a) kai pateikiamas raštiškas laikinojo nario prašymas,
b) Rūmų sprendimu, pagal kurį Rūmai nebepripažįsta laikinojo nario kvalifikacijos atestato, gauto užsienyje,
c) Rūmų tarybos sprendimu dėl laikinojo nario narystės nutraukimo laikinojo nario įsipareigojimų nevykdymo pagrindu.
3.4.3. Specialioji narystė prasideda, kai Rūmų taryba priima sprendimą suteikti asmeniui specialiąją narystę Rūmuose, ir baigiasi:
d) kai pateikiamas raštiškas specialiojo nario prašymas,
e) Rūmų tarybos sprendimu dėl specialiojo nario narystės nutraukimo nario įsipareigojimų nevykdymo pagrindu.
3.4.4. Rūmų nuolatinis narys turi šias teises:
3.4.5. rinkti ir būti išrinktam į Rūmų valdymo organus;
3.4.6. dalyvauti ir balsuoti Rūmų statuto nustatyta tvarka;
3.4.7. rekomenduoti naujus narius;
3.4.8. asmeniškai dalyvauti, svarstant jo veiklą ir elgesį;
3.4.9. susipažinti su Rūmų dokumentais ir gauti visą informaciją apie Rūmų veiklą, Rūmų Tarybos darbą ir jos nutarimus, teikti pasiūlymus, pareiškimus ir gauti atsakymus į juos;
3.4.10. apskųsti teismui Rūmų valdymo ir kitų organų sprendimus;
3.4.11. naudotis rūmų teisinėmis ir kitokiomis paslaugomis;
3.4.12. dalyvauti Rūmų veikloje, teikti pastabas ir pasiūlymus dėl Rūmų veiklos;
3.4.13. išstoti iš Rūmų apie tai pranešus raštiškai;
3.4.14. laikinasis Rūmų narys turi visas nuolatinio nario pareigas ir teises, išskyrus šio Statuto 3.4.9 p. nurodytas teises, 3.4.10 p. nurodytą balsavimo teisę, 3.4.11 p. nurodytą teisę;
3.4.15. specialusis Rūmų narys turi visas nuolatinio nario pareigas ir teises, išskyrus šio Statuto 3.4.9 p. nurodytas teises, 3. 4.10 nurodytą balsavimo teisę, 3.4.11 p. nurodytą teisę.
3.5. Rūmų nario pareigos:
3.5.1. laikytis Statuto ir profesinės etikos kodekso nuostatų;
3.5.2. dalyvauti Rūmų narių susirinkimuose;
3.5.3 . mokėti nario mokestį;
3.5.4. vykdyti privalomus Rūmų valdymo ar kitų organų nurodymus;
3.5.5. teikti informaciją apie savo, kaip architekto, veiklą.
3.6. Už Rūmų statuto, Etikos kodekso pažeidimus, taip pat už nario mokesčio nesumokėjimą du kartus iš eilės Rūmų narys gali būti pašalintas iš Rūmų. Nario pašalinimo iš Rūmų klausimas priimamas Rūmų Tarybos posėdyje atviru balsavimu 3/4 balsų dauguma.
3.7. Pašalintas iš Rūmų narys gali apskųsti Rūmų Tarybos sprendimą Rūmų Etikos komisijai ir prašyti narystę atstatyti. Rūmų Etikos komisija narystę gali atstatyti, kai už tokį sprendimą slaptai balsuoja daugiau kaip 1/2 Rūmų Etikos komisijos narių. Pašalintas narys turi teisę vėl stoti į Rūmus, praėjus trejiems metams nuo pašalinimo dienos. Priimant iš naujo, galioja Statute nurodyta stojimo tvarka.
3.8. Iš Rūmų narių išstojama nariui pateikus pareiškimą Rūmų Tarybai. Išstojęs narys turi teisę vėl stoti į Rūmus, pateikęs prašymą Rūmų Tarybai.
3.9. Išstojusiam arba pašalintam Rūmų nariui įnašai negrąžinami. Išstojęs arba pašalintas Rūmų narys privalo padengti Rūmams visus įsiskolinimus bei grąžinti Rūmų turtą, esantį jo žinioje.
3.10. Sprendimus dėl specialiųjų narių priėmimo priima Rūmų Taryba 2/3 balsų dauguma
3.11. Rūmų nariu tampama Rūmų Tarybai priėmus teigiamą sprendimą ir įtraukus asmenį į Rūmų narių registrą.
3.12. Antspaudo naudojimas:
3.12.1. Architektas tvirtina dokumentus, susijusius su jo vykdomu darbu, antspaudu, kuriame atvaizduota nacionalinė emblema (toliau - antspaudas) ir savo parašu.
3.12.2. Architektas tvirtina antspaudu ir savo parašu tik tuos dokumentus, kuriuos jis rengė asmeniškai arba kartu su kitais kvalifikacijos atestatą turinčiais asmenimis, arba kitais asmenimis, dirbančiais jo profesinėje priežiūroje.
3.12.3. Dokumentai, patvirtinti antspaudu, tampa valstybės dokumentais ir yra saugomi įstatymo.
3.12.4. Antspaudu tvirtinama tik:
a) teritorijų planavimo dokumentacija;
b) dokumentacija, kuri yra pasiūlymo pradėti teritorinį planavimą dalis;
c) dokumentacija, kurios pagrindą sudaro leidimo statybai ar galutinei ekspertizei suteikimas;
d) profesinės ataskaitos ir įvertinimai, kurie yra priskiriami prie teisinių dokumentų;
e) dokumentacija dėl statinių projektų įgyvendinimo.
3.12.5. Jeigu dokumentacija, nurodyta 3.13.4 punkte, yra vientisas dokumentas be jokių priedų, antspaudu tvirtinamas tik dokumentas, kuris vėliau yra įtraukiamas į sąrašą, registruojančiame antspaudo naudojimą. Jeigu dokumentacija yra savarankiškų dokumentų, neapjungtų į vieną bendrą dokumentą, rinkinys, tuomet kiekvienas dokumentas yra tvirtinamas antspaudu, tačiau antspaudo naudojimo registre vienu įrašu įregistruojamas visas dokumentų rinkinys, kaip ir priedų, patvirtintų antspaudu, skaičius.
3.12.6. Antspaudas negali būti naudojamas kitu, nei nurodyta 3.13.4 p., tikslu. Dėl netinkamo antspaudo naudojimo gali būti iškelta drausminė byla Rūmų Profesines etikos komisijoje.
3.12.7. Architektas, kurio kvalifikacijos atestato galiojimas buvo panaikintas arba kuris savanoriškai atsisakė savo kvalifikacijos atestato, arba kurio kvalifikacijos atestato galiojimas buvo laikinai sustabdytas, yra įpareigotas nedelsdamas grąžinti antspaudą ir savo pažymėjimą Rūmų administracijai.
3.12.8. Architektas, kurio kvalifikacijos atestato galiojimas yra laikinai sustabdytas, yra įpareigotas nedelsdamas grąžinti registracijos pažymėjimą Rūmų administracijai. Jeigu kvalifikacijos atestato galiojimas yra laikinai sustabdomas paties Architekto prašymu neapibrėžtam laikotarpiui, Architektas informuoja Rūmų administraciją apie jo registracijos nutraukimą ne vėliau kaip prieš 5 dienas.
3.12.9. Architektas nedelsdamas informuoja Rūmus apie jo registracijos pažymėjimo pametimą. To nepadarius, jam gali būti iškelta drausminė byla ir jis bus laikomas atsakingu už galimą netinkamą jo registracijos ženklo panaudojimą.

IV. RŪMŲ NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

4.1. Nuolatiniai Rūmų nariai privalo nuolatos ir laiku mokėti kasmetį nario mokestį, kurio dydį nustato Rūmų susirinkimas.
4.2. Laikinieji rūmų nariai privalo nuolatos ir laiku mokėti kasmetį nario mokestį, kurio dydį nustato Rūmų narių susirinkimas.
4.3. Specialieji Rūmų nariai privalo nuolatos ir laiku mokėti kasmetį nario mokestį, kurio dydį nustato Rūmų susirinkimas.
4.4. Rūmų narių mokesčio mokėjimo tvarką nustato Rūmų Taryba.

V. RŪMŲ LĖŠŲ NAUDOJIMAS BEI RŪMŲ VEIKLOS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

5.1. Rūmų nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrenginiai ir kitas jų Statute numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas iš 5.3 pastraipoje nustatytų pajamų šaltinių.
5.2. Rūmai turi atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotose bankų įstaigose.
5.3. Rūmų lėšas sudaro:
5.3.1. nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
5.3.2. jos įsteigtų įmonių nustatyta pajamų dalis;
5.3.3. valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšos, skirtos specialioms programoms vykdyti; programoms vykdyti;
5.3.4. pajamos už nuomojamą turtą;
5.3.5. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
5.3.6. palikimai, pagal testamentą tenkantys Rūmams;
5.3.7. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už tose įstaigose saugomas lėšas;
5.3.8. kitos teisėtai įgytos lėšos.
5.4. Rūmams leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Rūmų statute nustatytus veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą).
5.5. Rūmams draudžiama:
5.5.1. neatlygintinai perduoti Rūmų turtą nuosavybėn Rūmų nariui, valdymo ir kolegialių organų nariui, Rūmų darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą;
5.5.2. mokėti Rūmų steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamų Rūmų turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;
5.5.3. Rūmų turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti Rūmų ir (ar) jos valdymo organų nariams, Rūmuose darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;
5.5.4. suteikti paskolas, įkeisti Rūmų turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Rūmų prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;
5.5.5. skolintis pinigų iš Rūmų nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;
5.5.6. skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;
5.5.7. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
5.5.8. parduoti Rūmų turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas.
5.6. Rūmai pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Rūmai šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Rūmai negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Rūmų statute yra nustatyta, tikslams.
5.7. Rūmų ūkiniams metams pasibaigus finansinę veiklą (lėšų ir pajamų naudojimą) tikrina nepriklausomas auditorius ar revizorius. Auditorių ar revizorių skiria Revizijos komisija.
5.8. Rūmų pirmininkas per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti Rūmų susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Rūmų veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Rūmų veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
5.8.1. informacija apie Rūmų veiklą įgyvendinant jų statute nustatytus veiklos tikslus;
5.8.2. Rūmų narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
5.8.3. Rūmų metinė finansinė atskaitomybė;
5.8.4. samdomų Rūmų darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.
5.9. Rūmų veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato visuotinis narių susirinkimas.
5.10. Revizijos komisijos sprendimu nepriklausomas auditorius ar revizorius gali atlikti finansinius-buhalterinius patikrinimus bei artimiausiame Revizijos komisijos susirinkime pranešti apie patikrinimo rezultatus.

VI. RŪMŲ VALDYMO STRUKTŪRA

6.1. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.
6.2. Rūmų organai yra narių susirinkimas, turintis visas visuotinio Rūmų narių susirinkimo teises, ir posėdis, turintis dalį Rūmų narių susirinkimo teisių.
6.3. Rūmų kolegialus valdymo organas yra Rūmų Taryba.
6.4. Vienasmenis valdymo organas yra Rūmų pirmininkas.
6.5. Rūmų finansinės ir ūkinės veiklos kontrolę vykdo Rūmų revizijos komisija.
6.6. Rūmų narių ginčus ir profesinės veiklos pažeidimus nagrinėja Profesinės etikos taryba.

VII. RŪMŲ NARIŲ SUSIRINKIMAS

7.1. Rūmų narių susirinkimas yra aukščiausiasis Rūmų organas.
7.2. Rūmų narių susirinkimas turi teisę:
7.3. keisti Rūmų statutą;
7.4. priimti ir keisti profesinės etikos kodeksą;
7.5. nustatyti Rūmų nario mokesčio dydį;
7.6. rinkti Rūmų tarybą;
7.7. rinkti ir atleisti Rūmų vadovą - Rūmų pirmininką, nustatyti jo darbo sutarties būtinąsias ir privalomas sąlygas (darbo funkcijas ir darbo apmokėjimą). Kitas darbo sutarties su Rūmų pirmininku sąlygas nustato, darbo sutarties sudarymą ir nutraukimą įformina Rūmų narių susirinkimo įgaliotas asmuo;
7.8. siūlyti atstovus į architektų profesinio atestavimo komisiją, sudaryti profesinės etikos tarybą, revizijos komisiją, kitus Rūmų organus, numatytus Rūmų statute;
7.9. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę.
7.10. Rūmų narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Rūmų nariai. Vienas narys Rūmų narių susirinkime turi vieną balsą.
7.11. Rūmų narių susirinkimas šaukiamas Statuto nustatyta tvarka.

VIII. RŪMŲ NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO TVARKA

8.1. Eilinis Rūmų Susirinkimas yra šaukiamas Rūmų Tarybos sprendimu kartą per metus ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
8.2. Rūmų Susirinkimas:
8.2.1. priima, keičia ir papildo Rūmų Statutą;
8.2.2. priima sprendimus dėl Rūmų pertvarkymo ir pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
8.2.3. numato pagrindines Rūmų veiklos kryptis, formuluoja Rūmų uždavinius;
8.2.4. tvirtina pirmininko ir Rūmų Tarybos metines ataskaitas, asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
8.2.5. tvirtina Rūmų Revizijos ir Rūmų Etikos komisijų ataskaitas;
8.2.6. slaptu balsavimu renka Rūmų pirmininką, Rūmų Tarybos narius, Rūmų Revizijos komisiją, Rūmų Etikos komisiją, šių komisijų pirmininkus;
8.2.7. nustato Rūmų Atestacinės ir Urbanistikos-architektūros ekspertų komisijų sudarymo tvarką, narių skaičių ir kadenciją, tvirtina šių komisijų nuostatus; nustato stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką;
8.2.8. neeilinis Rūmų susirinkimas gali būti šaukiamas, esant būtinybei. Neeilinį susirinkimą turi teisę sušaukti daugiau kaip 1/2 Rūmų Tarybos narių arba 1/3 Rūmų narių.

IX. RŪMŲ TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

9.1. Rūmų taryba yra Rūmų valdymo organas.
9.2. Rūmų tarybą renka Rūmų narių susirinkimas. Rūmų tarybos sudėtį, jos narių rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato Statutas.
9.3. Be Civilinio kodekso ir Asociacijų įstatymo valdymo organui priskirtų funkcijų, Rūmų taryba:
9.3.1. šaukia Rūmų narių susirinkimą;
9.3.2. priima sprendimus dėl asmens įrašymo į Rūmų narių sąrašą ir išbraukimo iš jo, tvarko Rūmų narių sąrašą, iš tarybos narių renka Rūmų tarybos pirmininką;
9.3.3. užtikrina informacijos apie Rūmų veiklą viešumą ir prieinamumą;
9.3.4. nustato Rūmų narių kvalifikacijos kėlimo tvarką;
9.3.5. nustato nario mokesčio mokėjimo tvarką;
9.3.6. tvirtina Rūmų revizijos komisijos darbo tvarkos nuostatus.
9.4. Rūmų taryba turi teisę:
9.4.1. gauti iš Rūmų narių informaciją, susijusią su jų, kaip architektų, praktika;
9.4.2. dalyvauti rengiant teisės aktų, reglamentuojančių architektų veiklą, projektus;
9.4.3. Rūmų taryba gali turėti ir kitų Rūmų statute nustatytų funkcijų ir teisių.
9.5. Rūmų Taryba sudaroma iš Rūmų narių susirinkimo nustatyto narių skaičiaus 1 metų kadencijai. Rūmų Taryba sudaroma šia tvarka:
9.5.1. Rūmų susirinkime nustatomas Rūmų Tarybos narių skaičius vienai kadencijai;
9.5.2. išrenkamas Rūmų pirmininkas, kuris kartu tampa ir Rūmų Tarybos nariu-Tarybos pirmininku;
9.5.3. Rūmų Tarybos nariai renkami slaptu balsavimu iš pasiūlytų Rūmų nuolatinių narių. Išrinktais laikomi daugiausia balsų surinkę kandidatai.
Į balsavimo biuletenį turi būti įtraukta daugiau kandidatų, nei yra laisvų Rūmų Tarybos narių vietų.
Tie patys asmenys Rūmų Tarybos nariais gali būti skiriami ir/arba renkami ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.
9.6. Tarybos susirinkimai šaukiami reikalui esant, bet ne rečiau kaip 1 kartą per 3 mėnesius. Taryba turi teisę spręsti klausimus ir priimti sprendimus, jeigu posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 jos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus Statute nurodytus atvejus. Rūmų Tarybos nutarimai siunčiami Rūmų filialams ir atstovybėms.
9.7. Netinkamai atliekantis savo pareigas ir/arba pažeidęs Rūmų Statutą, reglamentus, kitus vidaus dokumentus, profesinę etiką Rūmų pirmininkas, Tarybos narys, Revizijos komisijos narys, Etikos komisijos narys paprasta susirinkimo balsų dauguma gali būti atstatydintas iš pareigų kadencijai nepasibaigus.

X. RŪMŲ VADOVO- RŪMŲ PIRMININKO TEISĖS IR PAREIGOS, KADENCIJOS TRUKMĖ, RINKIMO TVARKOS APRAŠAS

10.1. Rūmų vadovas - Rūmų pirmininkas (toliau - Rūmų pirmininkas) yra Rūmų valdymo organas, renkamas Rūmų narių susirinkimo.
10.2. Rūmų pirmininkas:
10.2.1. organizuoja juridinio asmens veiklą;
10.2.2. šaukia ir organizuoja Rūmų narių susirinkimą;
10.2.3. priima ir atleidžia iš darbo Rūmų darbuotojus;
10.2.4. atstovauja Rūmams santykiuose su kitais asmenimis ir sudaro su jais sutartis;
10.2.5. įstatymų nustatyta tvarka teikia duomenis Juridinių asmenų registrui ir pranešimus Rūmų nariams apie esminius įvykius, užtikrina informacijos apie Rūmų veiklą viešumą ir prieinamumą;
10.2.6. organizuoja Rūmų narių kvalifikacijos kėlimą.
10.3. Rūmų pirmininkas turi teisę:
10.3.1. gauti iš Rūmų narių informaciją, susijusią su Rūmų veikla;
10.3.2. dalyvauti rengiant teisės aktų, reglamentuojančių architektų profesinę veiklą, projektus;
10.3.3. kitas Rūmų statute nurodytas teises.
10.3.4. Rūmų pirmininkas gali turėti kitų Rūmų statute nustatytų funkcijų ir teisių.
10.4. Rūmų pirmininkas yra renkamas vienerių metų kadencijai Rūmų susirinkime slaptu balsavimu iš Rūmų nuolatinių narių. Į Rūmų pirmininkus pasiūlytas kandidatas įrašomas į rinkimo biuletenį, jei už tai balsuoja ne mažiau kaip 1/10 visuotiniame susirinkime dalyvaujančių tikrųjų narių:
10.4.1. vadovauja Rūmams ir atstovauja jos interesams viešosios valdžios institucijose, teismuose, santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis, laikydamasis šio Statuto, Rūmų susirinkimo sprendimų ir Tarybos nutarimų;
10.4.2. šaukia Rūmų Tarybos posėdžius ir atsiskaito už savo veiklą;
10.4.3. leidžia įsakymus, priima ir atleidžia samdomus darbuotojus, nustato pareigybinius atlyginimus, sudaro darbo sutartis, premijuoja etatinius darbuotojus, inicijuoja valdymo reorganizacijas;
10.4.4. atsako už viešos informacijos paskelbimą;
10.4.5. pasirašo dokumentus Rūmų vardu;
10.4.6. tvarko Rūmų turtą ir finansus, Rūmų narių apskaitą ir veiklos dokumentus;
10.4.7. teikia Rūmų ir Rūmų Tarybos veiklos ataskaitas Suvažiavimui;
10.4.8. parengia ir teikia Rūmų posėdžiui kiekvienų praėjusių finansinių metų Rūmų veiklos ataskaitą. Rūmų posėdžiui įvertinus Rūmų Tarybos veiklą neigiamai, Taryba atsistatydina. Įvertinus Pirmininko veiklą neigiamai, Pirmininkas privalo atsistatydinti. Šiuo atveju Rūmų posėdis įgyja Rūmų susirinkimo teises;
10.4.9. sandorius dėl Rūmų nekilnojamojo turto pardavimo, jo kapitalinio remonto, turto ilgalaikės nuomos ar panaudos, sandorius dėl turto apsunkinimo hipoteka, įkeitimo, laidavimo ar garantavimo juo trečiųjų asmenų prievolių įvykdymą, sandorius dėl Rūmų turto įnešimo į jungtinę veiklą su trečiaisiais asmenimis, sandorius dėl turto įnešimo už kitų juridinių asmenų dalis, pajus ar akcijas Rūmų pirmininkas sudaro tik gavęs išankstinį rašytinės formos Rūmų Tarybos narių sprendimą, priimtą ne mažesne kaip 2/3 balsų dauguma;
10.4.10. Rūmų pirmininkas skiria Rūmų įsteigtų juridinių asmenų vadovus. Įsakymas dėl šių vadovų skyrimo įsiteisėja nuo Rūmų Tarybos patvirtinimo;
10.4.11. Rūmų pirmininkas be atskiro įgaliojimo atstovauja Rūmų interesams santykiuose su juridiniais asmenimis, kuriuose Rūmai yra dalyvis. Rūmų pirmininkas privalo vykdyti Rūmų Tarybos nutarimus dėl dalyvio teisių įgyvendinimo šiuose juridiniuose asmenyse.

XI. RŪMŲ FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKOS APRAŠAS

11.1. Rūmai gali turėti filialus ir atstovybes Lietuvos respublikoje ir užsienyje. Jų struktūrą tvirtina Rūmų taryba. Rūmų filialai vykdo Rūmų funkcijas tam tikroje teritorijoje. Rūmų atstovybės atstovauja Rūmams užsienio šalyse.
11.2. Rūmų filialai ir atstovybės gali būti steigiami ar panaikinami Rūmų susirinkimo sprendimu, teikiant Rūmų Tarybai. Rūmų Tarybos teikimas priimamas 2/3 balsų Tarybos narių dauguma.
11.3. Rūmų filialų ir atstovybių veikla gali būti nutraukta Rūmų susirinkimo sprendimu.

XII. RŪMŲ REVIZIJOS KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

12.1. Renkama 1 metų kadencijai Rūmų Susirinkime iš trijų narių.
12.2. Renka iš savo tarpo Revizijos komisijos pirmininko pavaduotoją, sekretorių.
12.3. Prižiūri, kaip laikomasi Rūmų Statuto, atlieka finansinės ir ūkinės veiklos kontrolę, turi teisę ir tarp Suvažiavimų ir Konferencijų privalo tikrinti Rūmų bei visų jos padalinių, fondų, viešųjų įstaigų, įmonių finansinę-ūkinę veiklą, apie pažeidimus praneša Rūmų Tarybai; Revizijos komisijos pirmininkas stebėtojo teisėmis gali dalyvauti Rūmų Tarybos posėdžiuose.
12.4. Revizijos komisijos nariai negali būti išrinkti į kitus Rūmų valdymo organus.
12.5. Revizijos komisija veikia pagal Susirinkimo patvirtintus nuostatus.
12.6. Atsiskaito Rūmų susirinkimui, eiliniam suvažiavimui pateikia metinės finansinės atskaitomybės patikrinimo ataskaitą.

XIII. RŪMŲ ETIKOS KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

13.1. Rūmų profesinės etikos taryba yra Rūmų organas, kuris, vadovaudamasis šiuo įstatymu, Rūmų statutu, architektų profesinės etikos kodeksu ir savo veiklos nuostatais, nagrinėja Rūmų narių drausmės bylas dėl architektų profesinės veiklos etikos kodekso pažeidimų.
13.2. Etikos komisija renkama Rūmų Susirinkime iš septynių narių 1 metų kadencijai.
13.3. Etikos komisijos reglamentą tvirtina Rūmų Susirinkimas.
13.4. Renka iš savo tarpo Etikos komisijos pirmininko pavaduotoją, sekretorių.
13.5. Svarsto ginčytinus, su profesine etika susijusius, klausimus.
13.6. Vadovaujasi demokratijos ir viešumo principais.
13.7. Organizuoja garbės teismus.
13.8. Už grubius Rūmų įstatų ir profesinės etikos pažeidimus Etikos komisija turi teisę:
13.8.1. siūlyti Rūmų Tarybai šalinti iš Rūmų narių;
13.8.2. teikti pasiūlymus dėl profesinių atestatų pripažinimo negaliojančiais;
13.8.3. taikyti kitas reglamente nustatytas įstatymams neprieštaraujančias poveikio priemones.
13.9. Etikos komisija paprasta balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą dėl Rūmų Tarybos sprendimo pašalinti Rūmų narį panaikinimo ir šio asmens narystės atstatymo Rūmuose.

XIV. PROFESINĖS ETIKOS KODEKSO PRIĖMIMO IR PAKEITIMO APRAŠAS

14.1. Profesinės etikos kodekso priėmimo, pakeitimų ir papildymų projektą parengia Rūmų Profesinės etikos taryba ir jį pateikia Rūmų Tarybai.
14.2. Rūmų Tarybai 2/3 balsų dauguma pritarus, Profesinės etikos kodekso projektas teikiamas svarstyti artimiausiam Susirinkimui.
14.3. Profesinės etikos kodeksas keičiamas ir papildomas Rūmų susirinkimo nutarimu, kai tokiam projektui balsavimu pritaria ne mažiau kaip 2/3 Rūmų susirinkime dalyvaujančių tikrųjų narių.

XV. ARCHITEKTŲ ATESTAVIMO VIDAUS TVARKOS APRAŠAS

15.1. Architektų profesinio atestavimo komisija yra Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka iš Vyriausybės įgaliotos institucijos ir Rūmų narių atstovų sudaryta nuolatinė komisija. Ši komisija Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atestuoja architektus, sustabdo atestatų galiojimą arba juos panaikina.
15.2. Architektų profesinio atestavimo komisija kasmet iki balandžio 1 dienos Vyriausybės įgaliotai institucijai pateikia darbo ataskaitą.
15.3. Architektų atestavimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

XVI. EKSPERTINIŲ IŠVADŲ ARCHITEKTŲ PROFESINĖS VEIKLOS IR PROFESINĖS ETIKOS KLAUSIMAIS RENGIMO, NAGRINĖJIMO, PRIĖMIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

16.1. Ekspertinių išvadų architektų profesinės veiklos ir profesinės etikos klausimais rengimo, nagrinėjimo, priėmimo ir teikimo tvarką reglamentuoja Profesinės etikos kodeksas ir Profesinio atestavimo nuostatai, patvirtinti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos.

XVII. DRAUSMĖS BYLŲ DĖL PROFESINĖS ETIKOS KODEKSO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

17.1. Drausmės bylų dėl Profesinės etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimo tvarką reglamentuoja Profesinės etikos kodeksas ir Profesinio atestavimo nuostatai, patvirtinti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos.

XVIII. RŪMŲ REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

18.1. Rūmai gali būti reorganizuoti ir likviduoti Rūmų susirinkimo, kuriame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Rūmų narių, sprendimu ir šis nutarimas turi būti priimtas balsų dauguma, ne mažesne kaip 2/3 dalyvių arba Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos valstybės institucijos sprendimu.
18.2. Rūmai likviduojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais juridinių asmenų likvidavimo pagrindais.
18.3. Apie Rūmų likvidavimą ar reorganizavimą turi būti skelbiama LR civilinio kodekso nustatyta tvarka dienraštyje „Lietuvos rytas”.

XIX. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE RŪMŲ VEIKLĄ PATEIKIMAS NARIAMS

19.1. Rūmai privalo pateikti informaciją nariams bei skelbti pranešimus, laikydamiesi Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose nustatytos tvarkos. Rūmų privalomi pranešimai nariams ir kitiems asmenims išsiunčiami paštu ar el. paštu, ar įteikiami Rūmų skyriuose asmeniškai pasirašytinai. Pranešimai, su kuriais be Rūmų narių turi teisę susipažinti ir kiti suinteresuoti asmenys, skelbiami Rūmų leidžiamame informaciniame biuletenyje ir Rūmų internetiniame puslapyje.
19.2. Už informacijos viešą paskelbimą laiku atsako Rūmų pirmininkas.
19.3. Rūmų centrinėje buveinėje Vilniuje, Kalvarijų 1, ar kitais būdais turi būti sudarytos sąlygos Rūmų nariams susipažinti su kiekvienų praėjusių finansinių metų Rūmų veiklos ataskaita.
19.4. Rūmų dokumentai ar kita informacija Rūmų nariams pateikiama nemokamai.

XX. RŪMŲ STATUTO KEITIMO IR PILDYMO TVARKA

20.1. Rūmų statuto pakeitimų ir papildymų projektą parengia Rūmų pirmininkas ir jį pateikia Rūmų Tarybai.
20.2. Rūmų Tarybai 2/3 balsų dauguma pritarus, Statuto projektas teikiamas svarstyti artimiausiam Susirinkimui.
20.3. Rūmų Statutas keičiamas ir papildomas Rūmų susirinkimo nutarimu, kai tokiam projektui balsavimu pritaria ne mažiau kaip 2/3 Rūmų susirinkime dalyvaujančių tikrųjų narių.
20.4. Pakeitimai ir papildymai įsigalioja juos įregistravus Juridinių asmenų registre.

Rodyk draugams

Dėl projektuojančių architektų atestavimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS
ĮSAKYMAS

1993 m. birželio 23 d. Nr. 118
Vilnius

Dėl projektuojančių architektų atestavimo

Vykdant Ministerijos 1993 03 17 įsakymą Nr. 55 “Dėl projektuojančių architektų atestavimo komisijos patvirtinimo” ir atsižvelgiant į projektuojančių architektų atestavimo komisijos narių susirinkimų nutarimus, Į S A K A U:

1. Patvirtinti:
1.1. V.Dičių - Technikos universiteto architektūros fakulteto dekaną - projektuojančių architektų atestavimo komisijos pirmininku.
1.2. Projektuojančių architektų profesinių žinių ir veiklos įvertinimo metodiką.
1.3. Patvirtinti atestavimui vykdyti reikalingų dokumentų sąrašą, pagal 1,2,3,4,5 priedus.

2. Įpareigoti Kraštotvarkos ir architektūros departamentą (arch.D.Bardauskienė) nustatyta tvarka paskelbti šiuo įsakymu patvirtintą Projektuojančių architektų profesinių žinių ir veiklos vertinimo metodiką Statybos ir urbanistikos ministerijos “Informaciniame laiške”.

3. Šio įsakymo vykdymo kontrolę pavedu A.Lukšui - Statybos ir urbanistikos ministro pavaduotojui.

Statybos ir urbanistikos Ministras Algirdas Vapšys
___________

Statybos ir urbanistikos ministro
1993 m. birželio 23 d.
įsakymo Nr.118
1 priedas

Projektuojančių architektų profesinių žinių ir veiklos įvertinimo metodika

1. Projektuojančio architekto kvalifikacijos atestato išdavimo pagrindas - kokybiškai parengti ir realizuoti projektai,projektavimo ir statybos sritį reguliuojančių įstatymų , normų, “Architektų profesinės etikos kodekso ” žinojimas ir praktinis taikymas.

2.Atestavimo komisijos posėdžio metu išsiaiškinama:
a) koks architekto indėlis pateiktuose projektuose;
b) koks architekto požiūris į savo indėlį, kokie santykiai su projekto vadovais ir bendraautoriais;
c) koks architekto indėlis į statybos eigą autorinės priežiūros metu
d) kaip architektas vertina savo indėlį į statybos eigą ir galutinį statybos rezultatą;
e) kokią naudą architektui davė darbas projektuojant ir statant aukščiau išvardintus pastatus ir statinius, teritorinio planavimo objektus;
f) kaip architektas panaudos įgytą patirtį savarankiškame darbe;
g) ar architektas žino projektavimą ir statybą reguliuojančius įstatymus, normas; jo pasiūlymai dėl jų taikymo.

3. Atestavimas vykdomas šia tvarka:
a) išklausomas architekto pranešimas;
b) architekto pateiktus darbus, jo teorines bei praktines
žinias vertina recenzentai, specialistai, kviesti dalyvauti
posėdyje, komisijos nariai;
c) atestavimo komisija priima sprendimą dėl kvalifikacijos
atestato išdavimo arba neišdavimo atskiru balsavimu, dalyvaujant
architektui. Atestavimo rezultatai pranešami architektui iš karto
po balsavimo.
____________

Statybos ir urbanistikos ministro
1993 m. birželio 23 d.
įsakymo Nr.118
2 priedas

P R A Š Y M A S

Vardas, pavardė
Gimimo data
Darbovietė, pareigos
Adresas, telefonas ………………….

Projektuojančių architektų atestavimo komisijos pirmininkui

Prašau išduoti kvalifikacijos atestatą, patvirtinantį mano pasiruošimą………………………………..
(darbų pavadinimas)

………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

PRIEDAI:
1. Aukštojo architektūros mokslo diplomo nuorašas.

2. Projektų ir realizuotų darbų sąrašas (nurodant savo dalyvavimo laipsnį).

3. Rekomendacija iš darbovietės arba miesto (rajono vyr. architekto, kurioje būtų pažymėta, kad architektas turi ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą, kurio metu jis projektavo ir vykdė statybų autorinę priežiūrą. (Kartu gali būti pridedami įvairių specialistų prie Ministerijos veikiančių atestavimo komisijų, organizacijų atsiliepimai, recenzijos, straipsniai periodinėje spaudoje, mokslo leidiniuose).

……………….
(parašas)
____________

Statybos ir urbanistikos ministro
1993 m. birželio 23 d.
įsakymo Nr.118
3 priedas

PROJEKTŲ IR REALIZUOTŲ DARBŲ

S Ą R A Š A S

………………………………………………………..

Projekto pavadi- Autorius, bendra- Projek- Statybos vieta
nimas, užsakovas autoriai tavimo Statybos pra-
Dalyvavimo laips- metai džia-pabaiga
nis Rangovas

………………………………………………………..

_______

Statybos ir urbanistikos ministro
1993 m. birželio 23 d.
įsakymo Nr.118
4 priedas

ARCHITEKTO ATESTAVIMO KORTELĖ

……………….. Vilnius Nr.

data

Vardas, pavardė, gimimo data ………………………………

………………………………………………………..

Adresas, telefonas ……………………………………….

Išsilavinimas ……………………………………………

Darbo stažas, kurio metu projektavo, vykdė statybų autorinę

priežiūrą ……………………………………………….

Darbovietė ………………………………………………

………………………………………………………..

Rekomendavo
………………………………………………………..

………………………………………………………..

Atestavimo metu aptarti projektai ir statiniai ………………

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

Recenzentai
………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

Pateiktų darbų įvertinimas ………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

……………………..

Teritorinio planavimo ir statybos įstatymų, normų, taisyklių
žinojimas ir jų praktinis pritaikymas ………………………

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

ATESTAVIMO KOMISIJOS IŠVADOS

…………………… Vilnius

data

………………………………………………………..
(architekto vardas, pavardė)

………………………………………………………..
pasirengęs (nepasirengęs) vykdyti atestavimo kortelėje

………………………………………………………..
nurodytus projektus ir paslaugas

………………………………………………………..

………………………………………………………..

Komisijos pirmininkas ……………. ……………….
(parašas) (pavardė)

Nariai: ……………. ……………….
(parašas) (pavardė)

……………. ……………….

……………. ……………….

……………. ……………….

Su “Projektuojančių architektų atestavimo nuostatais”,
“Architektų profesinės etikos kodeksu” susipažinęs ir
įsipareigoju juos vykdyti. Su atestavimo komisijos išvadomis
sutinku.

Architektas ……………. ……………….
(parašas) (vardas, pavardė)

___________

Statybos ir urbanistikos ministro
1993 m. birželio 23 d.
įsakymo Nr.118
5 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKA
STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA

ARCHITEKTO KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

199 m. ……. mėn. … d. Vilnius Nr. …..

Šiuo pažymima, kad architektas ……………………….,

baigęs…………………………………………….metais,

Diplomo Nr. ….. , yra pasiruošęs rengti …………………..

………………………………………………………..

Tai nustatė architektų atestavimo komisija 199 m. …….
mėn. … d. (Protokolas Nr.)

Statybos ir urbanistikos
Atestavimo komisijos
ministras pirmininkas

Rodyk draugams

Autocad klausimas

Architektai ir braižytojai megėjai, kuri AutoCAD’o versija labiausia vertinama?

Rodyk draugams

Namų projektai su statybos leidimais

NAMŲ PROJEKTAI SU STATYBOS LEIDIMAIS

Atestuotas architektas pagal užsakovo pageidavimus kokybiškai ir greitai projektuoja gyvenamuosius, sodo namus, kotedžus, sodybas, ūkinius pastatus; rengia rekonstrukcijos (perplanavimo) projektus; tarpininkauja užsakant topografines nuotraukas, tiksliuosius matavimus, inžinerinių tinklų projektus; derina, gauna statybų leidimus ir kita.

Daugiau informacijos:

http://www.architektu-paslaugos.lt/veikla

ausrys@architektu-paslaugos.lt

Tel.: 8687 73453

Rodyk draugams